Tekijänoikeus

Tekijänoikeudella tarkoitetaan henkilöön liittyvää oikeutta hyödyntää luomustaan ja voittoa sen avulla. Tekijänoikeus on lainsäädännössä erityisen suojattu ja siihen voi liittyä sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Tekijänoikeudella suojataan henkilöä, joka on luonut jotain uutta ja alkuperäistä. Se voi olla esimerkiksi musiikki, tuote, logo, taideteos tai kirjoitus.

Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden päättää, miten hänen luomustaan käytetään ja missä määrin. Tekijä voi antaa luomustaan esimerkiksi jonkinlaisen lisenssin, jonka avulla toinen henkilö voi hyödyntää luomusta ja voittaa sillä rahaa. Tekijänoikeus antaa tekijälle myös oikeuden määrätä, kuka voi julkaista tai muokata luomustaan.

Yhdysvalloissa tekijänoikeus on alkuperäisten teosten oikeudellisen suojan muoto. Tekijänoikeus kattaa sekä julkaistut että julkaisemattomat teokset. Tekijänoikeuslainsäädäntöä sääntelee vuoden 1976 tekijänoikeuslaki, joka antaa tekijänoikeuden haltijoille yksinoikeuden teostensa jäljentämiseen, levittämiseen, esittämiseen ja esittämiseen. Tekijänoikeussuojaa on saatavilla monenlaisille teoksille, kuten kirjoille, musiikille, maalauksille, veistoksille ja ohjelmistokoodille.

Tekijänoikeuslainsäädännön tarkoituksena on edistää luovien teosten luomista ja levittämistä tarjoamalla taloudellisia kannustimia tekijöille. Antamalla tekijöille yksinoikeuden valvoa teostensa käyttöä tekijänoikeuslaki kannustaa heitä luomaan uusia teoksia ja saattamaan ne yleisön saataville.

Tekijänoikeussuoja ei kuitenkaan ole rajaton. Oikeudenmukaisen käytön periaatteen mukaan tekijänoikeudella suojattua aineistoa voidaan käyttää rajoitetusti esimerkiksi kritiikkiin, kommentointiin, uutisointiin, opetukseen, tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimukseen. Tekijänoikeuslaki ei myöskään suojaa ideoita, vaan ainoastaan niiden ilmaisua. Jos sinulla on siis idea romaanista, et voi tekijänoikeudella suojata tätä ideaa, mutta voit tekijänoikeudella suojata sanoja, joita käytät idean ilmaisemiseen.

Tekijänoikeuden historia

Tekijänoikeudet ovat olleet olemassa jo muinaisista ajoista lähtien. Ensimmäiset tekijänoikeuslait tulivat voimaan jo muinaisessa Roomassa. Rooman lait ja oikeuskäytännöt olivat pohjana useille Euroopan tekijänoikeuslaeille ja niiden periaatteille.

Tämän päivän tekijänoikeuslait perustuvat suurelta osin brittiläiseen tekijänoikeuslakiin vuodelta 1710. Vuonna 1710 hyväksyttiin brittiläinen Copyright Act, joka antoi tekijöille ja kustantajille oikeuden suojata työtään ja nauttia siitä saamastaan hyödystä.

Tekijänoikeutta on sittemmin laajennettu koskemaan erilaisia teoksia, kuten valokuvia, elokuvia ja tietokoneohjelmia. Tekijänoikeussuojan kestoa on myös pidennetty useimmissa maissa niin, että tekijän elinaika on 70 vuotta.

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeuslainsäädännöstä vallitsee paljon hämmennystä, ja syystäkin. Se on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva oikeudenala. On kuitenkin olemassa joitakin perusasioita, jotka kaikkien olisi hyvä tietää.

Tekijänoikeuslainsäädännön tarkoituksena on suojella alkuperäisten teosten tekijöitä. Siihen kuuluvat esimerkiksi kirjat, elokuvat, laulut ja taideteokset. Tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus valvoa, miten hänen teoksiaan käytetään, jäljennetään ja levitetään.

Tämä tarkoittaa, että jos haluat käyttää jonkun toisen tekijänoikeudella suojattua materiaalia, sinun on ensin saatava siihen lupa. Muussa tapauksessa saatat loukata tekijänoikeuksia ja joutua kohtaamaan vakavia seurauksia.

Sääntöön on joitakin poikkeuksia. Voit esimerkiksi käyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia opetustarkoituksiin tai jos teet parodiaa. On kuitenkin aina parasta olla varovainen ja hankkia lupa, ennen kuin käytät jonkun toisen teosta.

Siinä se siis on. Lyhyt katsaus tekijänoikeuslakiin. Tietenkin siihen liittyy paljon muutakin kuin se, mitä olemme käsitelleet tässä. Tämän pitäisi kuitenkin antaa sinulle hyvä lähtökohta.

Tekijänoikeuden ulottuvuudet

Tekijänoikeudella suojataan henkilöä, joka on luonut jotain alkuperäistä, ja antaa hänelle oikeuden omistaa ja hallita sitä. Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden päättää, miten luomustaan käytetään ja missä määrin. Tekijänoikeudella suojattuja luomuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Musiikki
 • Tuotteet
 • Logot
 • Taideteokset
 • Kirjoitukset
 • Ohjelmistot
 • Videot
 • Kuva- ja äänitallenteet
 • Kirjat
 • Tietokannat
 • Käsikirjoitukset
 • Pelit

Tekijänoikeuden ulottuvuus on laaja. Se kattaa kaiken alkuperäisen luomuksen, oli se sitten taideteos, logo, musiikki, tuote tai ohjelmisto. Tekijänoikeus suojaa tekijää ja antaa hänelle oikeuden päättää, miten luomustaan käytetään.

Kuka on oikeutettu tekijänoikeuteen?

Tekijänoikeus antaa oikeudet ja velvollisuudet henkilölle, joka on luonut alkuperäisen luomuksen. Tekijänoikeuden saa henkilö, joka on luonut alkuperäisen luomuksen, eli joku, joka on luonut esimerkiksi musiikkikappaleen, taideteoksen, logon tai ohjelmiston. Tekijänoikeus antaa myös oikeudet ja velvollisuudet luomuksen käyttäjille.

Tekijänoikeus on henkilökohtainen oikeus, eli se liittyy aina henkilöön, joka on luonut alkuperäisen luomuksen. Tekijänoikeus siirtyy henkilöltä toiselle vain, jos tekijän oikeudet on erikseen siirretty.

Mitä tekijänoikeuden loukkaaminen tarkoittaa?

Tekijänoikeuden loukkaaminen eli tekijänoikeusrikkomus tarkoittaa, että tekijänoikeuksiin kuuluvaa luomusta tai oikeutta hyödynnetään tai muutetaan ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeuden loukkaamisen seurauksena tekijä voi menettää oikeuksiaan ja menettää hyötyjään. Tekijänoikeuden loukkaamisen seurauksena hän voi myös joutua maksamaan vahingonkorvauksia.

Tekijänoikeuden loukkaamisen muotoja ovat esimerkiksi teoksen kopioiminen, kopioiminen tai muokkaaminen, sellaisenaan tai muokattuna julkaiseminen, teoksen liittäminen toiseen työhön tai teoksen markkinointi ilman tekijän lupaa.

Tekijänoikeuden loukkaamiseen liittyy useita seuraamuksia, kuten rahallinen seuraamus, teoksen poistaminen julkaisualustalta, kirjallinen varoitus tai jopa oikeustoimien aloittaminen.

Miten tekijänoikeuksia suojataan?

Tekijänoikeuksia suojataan monin eri tavoin. Tekijän on ensin tunnistettava ja rekisteröitävä oma luomuksensa. Tämä antaa tekijälle oikeuden vaatia oikeuksiaan, jos luomusta rikotaan. Tekijän on myös mahdollista hakea tekijänoikeussuojaa oikeudellisin keinoin.

On myös mahdollista suojata tekijänoikeuksiaan teknisin keinoin, kuten suojaamalla luomuksensa digitaalisella suojauksella. Digitaalinen suojaus estää teoksen kopioimisen ja muokkaamisen ilman tekijän lupaa. Tekijän on myös mahdollista sopimuksin suojata omaa luomustaan ja antaa oikeudet niille, joille hän haluaa antaa oikeudet.

Tekijänoikeussuojaan liittyy muutamia keskeisiä asioita, jotka on syytä pitää mielessä. Tekijänoikeussuojaa on ensinnäkin saatavilla vain alkuperäisille teoksille. Tämä tarkoittaa, että teoksen on oltava tekijän luoma, eikä se voi olla kopio jonkun toisen teoksesta.

Toiseksi tekijänoikeussuojaa voidaan myöntää sekä julkaistuille että julkaisemattomille teoksille. Tämä tarkoittaa, että vaikka et olisi julkaissut teosta, voit silti saada tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeussuojaa on saatavilla monenlaisille teoksille. Tämä koskee kaikkea kirjoista ja musiikista elokuviin ja arkkitehtonisiin suunnitelmiin.

Jos sinulla on omaperäinen teos, jonka haluat suojata, sinun kannattaa harkita tekijänoikeussuojan hankkimista. Tekijänoikeussuoja voi auttaa sinua pitämään teoksesi turvassa kopioinnilta tai varastamiselta.

Tekijänoikeuden rekisteröinti

Henkilöt, jotka luovat omaperäisiä teoksia, kuten kirjallisia, draamallisia, musiikillisia ja taiteellisia teoksia sekä tiettyjä muita henkisiä teoksia, saavat automaattisesti tekijänoikeussuojan. Tekijänoikeuden rekisteröinti tarjoaa kuitenkin oikeudellisia lisäetuja ja voi auttaa ehkäisemään riitoja.

Tekijänoikeuden rekisteröinti on oikeudellinen prosessi, jossa tekijänoikeusvaateesta tehdään julkinen merkintä. Kun rekisteröit tekijänoikeutesi, saat rekisteröintitodistuksen, jota voidaan käyttää todisteena tuomioistuimessa. Tekijänoikeuden rekisteröinti antaa sinulle myös oikeuden nostaa vahingonkorvauskanteen, jos teostasi loukataan.

Tekijänoikeuden rekisteröinnistä on monia etuja, muun muassa seuraavat:

– Julkinen ilmoitus tekijänoikeusvaatimuksestasi.

– Oikeudellinen olettamus siitä, että olet tekijänoikeuden omistaja.

– Oikeus nostaa kanne tekijänoikeuden loukkauksesta.

– mahdollisuus rekisteröidä tekijänoikeus muissa maissa.

– Suuremmat vahingonkorvaukset ja asianajajien palkkiot, jos loukkausta koskeva kanne menestyy.

Jos olet luonut teoksen, sinun kannattaa harkita tekijänoikeuden rekisteröintiä. Tekijänoikeuden rekisteröinti on yksinkertainen ja edullinen prosessi, ja se voi antaa arvokasta oikeussuojaa teoksellesi.

Tekijänoikeuden uusiminen

Tekijänoikeudella suojatun teoksen omistajana sinulla on yksinoikeus käyttää, kopioida, levittää ja esittää teosta tai antaa muille oikeus tehdä niin. Näihin yksinoikeuksiin sovelletaan tiettyjä tekijänoikeuslaissa säädettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Yksi näistä ehdoista on, että tekijänoikeus teokseen on voimassa rajoitetun ajan. Tämän määräajan päätyttyä teos tulee julkiseksi, ja kuka tahansa voi käyttää sitä ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa.

Yhdysvalloissa useimpien teosten tekijänoikeussuoja-aika on tekijän elinaika lisättynä 70 vuodella. Vuokralla tehtyjen teosten sekä nimettömien ja pseudonyymien teosten tekijänoikeuden voimassaoloaika on 95 vuotta ensimmäisestä julkaisupäivästä tai 120 vuotta teoksen luomispäivästä sen mukaan, kumpi niistä päättyy ensin.

Teoksen tekijänoikeussuoja ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Tekijänoikeuden voimassaoloajan päätyttyä teos siirtyy yleiseen käyttöön, ja kuka tahansa voi käyttää sitä ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Voit pidentää teoksesi tekijänoikeussuojan voimassaoloaikaa uusimalla tekijänoikeuden. Tekijänoikeuden uusiminen on vapaaehtoista, mutta jos päätät uusia teoksesi tekijänoikeuden, voit tehdä sen alkuperäisen tekijänoikeuskauden viimeisten 20 vuoden aikana.

Teoksen tekijänoikeuden uusiminen edellyttää, että teoksen tekijänoikeuden uusimista koskeva hakemus jätetään tekijänoikeusvirastoon alkuperäisen tekijänoikeuskauden viimeisen vuoden aikana. Uusimishakemukseen on liitettävä jäljennös uusittavasta teoksesta ja hakemusmaksu.

Yhteenveto

Tekijänoikeudella tarkoitetaan henkilöön liittyvää oikeutta hyödyntää luomustaan ja voittoa sen avulla. Tekijänoikeus on lainsäädännössä erityisen suojattu ja siihen voi liittyä sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden päättää, miten hänen luomustaan käytetään ja missä määrin.

Tekijänoikeus antaa oikeudet ja velvollisuudet henkilölle, joka on luonut alkuperäisen luomuksen. Tekijänoikeuden loukkaamisen seurauksena tekijä voi menettää oikeuksiaan ja menettää hyötyjään. Tekijänoikeuksia suojataan monin eri tavoin, kuten rekisteröimällä oma luomuksensa, hakemalla oikeudellista suojaa ja suojamalla luomustaan digitaalisella suojauksella.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Tekijänoikeus

Kuka voi saada tekijänoikeuden ja mitä se tarkoittaa?

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Ilman tekijänoikeutta kulttuuria ja viihdettä ei voisi tehdä ja tuottaa ammattimaisesti, sillä kuka tahansa voisi omia kenen tahansa työn itselleen ja oikeudenhaltijan lupaa kysymättä hyötyä rahallisesti työn tuloksesta.

Mitä tarkoittaa tekijänoikeuden haltija?

Tekijänoikeuden haltija tarkoittaa sitä luonnollista henkilöä, tekijää, jolla on teokseen kuuluvat tekijänoikeudet. Tekijänoikeus voi olla myös muulla kuin tekijällä. Tekijänoikeuksien haltija voi olla esim. työnantaja tai muu jolle tekijänoikeus on sopimuksella luovutettu.

Jätä kommentti