Musiikin tekijänoikeus

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki oli Yhdysvaltojen ensimmäinen liittovaltion tekijänoikeuslaki. Sillä myönnettiin tekijänoikeussuoja 14 vuoden ajaksi ”omaperäisille ja hyödyllisille” teoksille. Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki pidensi tekijänoikeussuojaa 28 vuoteen. Vuonna 1909 tekijänoikeussuojaa pidennettiin 56 vuoteen. Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki pidensi tekijänoikeussuojaa 70 vuoteen. Sonny Bono Copyright Term Extension Act vuodelta 1998 pidensi tekijänoikeussuojaa 95 vuoteen. Vuoden 1998 tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki annettiin 27. lokakuuta 1998. Laki pidensi tekijänoikeussuojaa 20 vuodella lisää eli yhteensä 95 vuodella. Presidentti Bill Clinton allekirjoitti lain 27. lokakuuta 1998.

Johdanto Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädäntöön

Tekijänoikeuslainsäädäntö Yhdysvalloissa on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva oikeudenala. Tekijänoikeuslainsäädännön tarkoituksena on suojella alkuperäisten taideteosten, kuten maalausten, veistosten, musiikin ja kirjojen, tekijöiden oikeuksia. Tekijänoikeuslaki antaa tekijöille yksinoikeuden valvoa teostensa käyttöä ja saada korvausta teostensa käytöstä. Tekijänoikeuslaki antaa tekijöille myös oikeuden estää muita käyttämästä heidän teoksiaan ilman lupaa.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä säännellään liittovaltion lailla, ja sitä valvoo Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto, joka on osa kongressin kirjastoa. Tekijänoikeuslainsäädäntö on monimutkainen, ja on monia tapoja, joilla teos voidaan suojata tekijänoikeudella. Esimerkiksi teos voi olla tekijänoikeussuojattu, vaikka sitä ei olisi rekisteröity tekijänoikeusvirastossa.

Jos sinulla on kysymyksiä tekijänoikeuslainsäädännöstä tai jos tarvitset apua oman teoksesi suojaamisessa, ota yhteyttä tekijänoikeuslakimieheen.

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki oli ensimmäinen Yhdysvaltain kongressin hyväksymä tekijänoikeuslaki. Laki myönsi amerikkalaisille tekijöille tekijänoikeussuojan 14 vuoden ajaksi. Lakiin sisältyi myös säännös, joka mahdollisti tekijänoikeuden uusimisen vielä 14 vuodeksi eli yhteensä 28 vuodeksi.

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki perustui Englannin Statute of Anne -lakiin, joka oli ensimmäinen Englannissa hyväksytty tekijänoikeuslaki. Annen laki antoi tekijänoikeussuojan 14 vuodeksi, ja se voitiin uusia 14 vuodeksi.

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki oli tärkeä askel tekijänoikeuslainsäädännön kehityksessä Yhdysvalloissa. Laissa vahvistettiin tekijänoikeuslainsäädännön perusperiaatteet, jotka ovat edelleen voimassa. Näihin periaatteisiin kuuluu ajatus siitä, että tekijänoikeussuoja myönnetään rajoitetuksi ajaksi ja että tekijänoikeus voidaan uusia uudeksi kaudeksi.

Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki

Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki oli Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin laki, joka sai kuninkaallisen puoltavan lausunnon 5. elokuuta 1831. Lailla uudistettiin tekijänoikeuslainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa luomalla tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten julkinen alue ja pidentämällä tekijänoikeuden voimassaoloaikoja.

Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki oli vastaus painettujen teosten kasvaneeseen suosioon, joka loi tarpeen tekijänoikeusuudistukselle. Lakiin vaikutti myös kirjakaupan kasvu, joka synnytti kysyntää pidemmille tekijänoikeuskausille.

Lailla pidennettiin tekijänoikeuden voimassaoloaikaa 14 vuodesta 28 vuoteen ja luotiin tekijänoikeudella suojattujen teosten julkinen alue. Julkinen alue on alue, jossa tekijänoikeus ei ole voimassa, ja kuka tahansa voi käyttää tai levittää teosta ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki oli tärkeä askel tekijänoikeuslainsäädännön kehityksessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lailla luotiin tekijänoikeudella suojattujen teosten julkinen alue ja pidennettiin tekijänoikeuden voimassaoloaikaa 28 vuoteen. Laki oli vastaus painettujen teosten kasvaneeseen suosioon ja kirjakaupan kasvuun.

Vuoden 1909 tekijänoikeuslaki

Vuoden 1909 tekijänoikeuslaki (Copyright Act of 1909) oli kongressin säädös, jolla perustettiin Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaki. Presidentti William McKinley allekirjoitti sen 4. maaliskuuta 1909. Lailla kumottiin ja korvattiin vuoden 1831 tekijänoikeuslaki, joka oli ollut Yhdysvaltojen ensimmäinen liittovaltion tekijänoikeuslaki.

Vuoden 1909 tekijänoikeuslaki loi liittovaltion tekijänoikeusjärjestelmän, joka antoi tekijöille ja luovan työn tekijöille yksinoikeuden teoksiinsa rajoitetuksi ajaksi. Lain nojalla tekijänoikeussuoja ulotettiin koskemaan kaikkia kirjallisuuden, musiikin ja taiteen teoksia. Lailla perustettiin myös kongressin tekijänoikeusvirasto (Library of Congress Copyright Office), joka rekisteröi tekijänoikeudet ja myöntää tekijänoikeustodistuksia.

Vuoden 1909 tekijänoikeuslakia muutettiin useita kertoja 1900-luvun aikana. Merkittävimmät muutokset olivat vuoden 1976 tekijänoikeuslaki ja vuoden 1998 Digital Millennium Copyright Act.

Vuoden 1909 tekijänoikeuslaki on edelleen voimassa.

Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki

Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki on liittovaltion laki, joka sääntelee tekijänoikeuksia Yhdysvalloissa. Laki hyväksyttiin kongressissa vuonna 1976, ja presidentti Gerald Ford allekirjoitti sen laiksi. Laki tuli voimaan 1. tammikuuta 1978.

Laki korvasi vuoden 1909 tekijänoikeuslain (Copyright Act of 1909), joka oli aiempi tekijänoikeuslaki Yhdysvalloissa. Lakia on muutettu useita kertoja sen hyväksymisen jälkeen, viimeksi vuonna 1998.

Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki sääntelee tekijänoikeuden haltijoiden yksinoikeuksia, mukaan lukien oikeus jäljentää, levittää, esittää ja näyttää tekijänoikeudella suojattuja teoksiaan. Laissa säädetään myös menettelyistä tekijänoikeusrikkomusta koskevan kanteen nostamiseksi.

Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki on tärkeä laki, joka suojaa tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia. Jos olet tekijänoikeuden haltija, sinun kannattaa tutustua lakiin, jotta voit suojella oikeuksiasi paremmin.

Sonny Bonon vuoden 1998 tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki (Sonny Bono Copyright Term Extension Act).

Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998 on Yhdysvaltojen liittovaltion laki, joka pidentää tekijänoikeussuojan voimassaoloaikaa. Laki on saanut nimensä muusikko ja poliitikko Sonny Bonon mukaan, joka oli esittänyt vastaavan lakiesityksen edustajainhuoneessa vuonna 1995.

Sonny Bono Copyright Term Extension Act hyväksyttiin Yhdysvaltain kongressissa 27. lokakuuta 1998, ja presidentti Bill Clinton allekirjoitti sen 27. lokakuuta 1998. Laki pidentää tekijänoikeussuojan voimassaoloaikaa 20 vuodella sellaisten teosten osalta, jotka on luotu 1. tammikuuta 1978 tai sen jälkeen, sekä sellaisten teosten osalta, jotka on luotu ennen vuotta 1978 mutta joita ei ole julkaistu tai rekisteröity tekijänoikeudellisesti ennen vuotta 1978.

Jotkut ovat arvostelleet Sonny Bonon tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskevaa lakia siitä, että se on lahja yritysten tekijänoikeuksien haltijoille ja että se ei suojele riittävästi julkista aluetta. Toiset taas ovat ylistäneet lakia siitä, että siinä tunnustetaan henkisen omaisuuden taloudellinen arvo ja että se edistää tekijänoikeusjärjestelmän vakautta.

Tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki vuodelta 1998

Copyright Term Extension Act of 1998 oli kongressin säädös, jolla tekijänoikeuden voimassaoloaikaa pidennettiin Yhdysvalloissa 20 vuodella. Presidentti Bill Clinton allekirjoitti lain 27. lokakuuta 1998. Copyright Term Extension Act tunnetaan myös nimellä Sonny Bono Copyright Term Extension Act sen päärahoittajan, kalifornialaisen edustaja Sonny Bonon mukaan.

Laki pidensi tekijänoikeuden voimassaoloaikaa Yhdysvalloissa 20 vuodella, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1978 tai sen jälkeen tekijänoikeudella suojattujen teosten osalta. Laki ei muuttanut ennen vuotta 1978 tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijänoikeusaikaa, joka oli enintään 75 vuotta.

Tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki oli toinen kerta, kun kongressi pidensi tekijänoikeuden voimassaoloaikaa Yhdysvalloissa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 1962, jolloin kongressi pidensi tekijänoikeuden voimassaoloaikaa 19 vuodella.

Useat ryhmät, kuten Electronic Frontier Foundation, American Library Association ja American Association of Law Libraries, vastustivat Copyright Term Extension Act -lakia. Nämä ryhmät väittivät, että tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentäminen rajoittaisi yleisön mahdollisuuksia tutustua taide- ja kirjallisuusteoksiin ja tukahduttaisi luovuuden.

Tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki kiistettiin oikeudessa, mutta korkein oikeus piti lain voimassa asiassa Eldred v. Ashcroft. Tuomioistuin katsoi, että tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentäminen oli perustuslain mukainen tapa käyttää kongressin valtaa edistää tieteen ja taiteen kehitystä.

Korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskeva laki on edelleen voimassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Musiikin tekijänoikeus

Saako laulun sanoja käyttää?

Nuotit, laulun sanat, kirjat, lehtiartikkelit, kuvat, videot, raportit ja muut julkaisut ovat tekijänoikeuden suojaamia. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Saako kerrostalossa soittaa musiikkia?

Normaaliin elämään kuuluvat esimerkiksi musiikin kuuntelu ja lasten leikit. Jos etätöihin keskittyminen on vaikeaa, voi kokeilla soittaa itsekin taustamusiikkia tai käyttää kuulokkeita tai korvatulppia. Jatkuva tai tahallinen häiriköinti ei ole sallittua, ja yörauhaa täytyy ehdottomasti noudattaa.

Saako spotifyta soittaa julkisesti?

Spotifyn omien käyttöehtojen mukaan Spotify on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen viihdekäyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että Spotifyta ei saa soittaa esimerkiksi webinaarissa tai julkisesti yrityksissä, kuten ravintoloissa, kaupoissa tai tanssikouluissa.

Saako musiikkia siteerata?

(1) Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeuslain mukaan sävellysteokset kuuluvat sitaattioikeuden piiriin. Sävellysteos voi ilmetä sekä nuotteina että sävellysteoksesta tehtynä äänitallenteena. Äänitallennetta siteerattaessa siteerataan sekä sävellysteosta että sen esitystä ja esityksestä tehtyä äänitettä.

Mitä musiikkia voi käyttää Youtubessa?

YouTube Studion audiokirjastossa on rojaltivapaata musiikkia ja äänitehosteita, joita voit käyttää videoissa. YouTuben audiokirjaston musiikki ja äänitehosteet ovat vapaasti käytettävissä. Audiokirjasto on saatavilla vain YouTube Studiossa.

Saako laulun sanoja kopioida?

OmaTilaan voit kopioida toisen kirjoittaman tekstin, esimerkiksi laulun sanoituksen tai runon, jos saat siihen luvan oikeudenhaltijalta. Opettaja tai opiskelija voi Kopioston Digiluvalla kopioida OmaTilaan tekstiä, kuten runoja, laulujen sanoituksia, lehtiartikkeleita ja jakaa niitä oman opetusryhmänsä kesken.

Mitä tarkoittaa Youtubessa Tekijänoikeusvaatimus?

Tekijänoikeusvaatimus: Videosta on tehty Content ID ‑vaatimus. Tekijänoikeusvaatimus – Poisto: Videosta on tehty tekijänoikeuspoistopyyntö (poisto).

Mitä Youtubessa saa julkaista?

Omaa aineistoa (mm. kotivideoita tai kavereiden kanssa tehtyjä lyhytelokuvia) saa jakaa ja levittää niin kuin itse haluaa. Jos tallenteella kuitenkin näkyy tai kuuluu toisen tekemä teos, lupa teoksen välittämiseen yleisölle tulee hankkia teoksen tekijältä tai muulta oikeudenhaltijalta.

Mitä musiikkia saa käyttää Instagramissa?

Instagrammusiikki

Stooreissa, joita ei tallenneta profiilin kohokohtiin, kaikkea musiikkia voi käyttää ilman lupaa. Muuhun musiikin käyttöön yritystilillä tarvitaan Teoston Mediapienlupa.

Saako YouTube-videoita käyttää opetuksessa?

Verkossa olevien videoiden, kuten YouTube -videoiden, esittämiseen opetuksessa tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Verkossa on kuitenkin useita videoita, joiden käyttö opetuksessa on voitu sallia esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä.

Miten saada ikärajoitus pois youtubesta?

Rajoitetun tilan laittaminen päälle tai pois päältä

  1. Kirjaudu tilillesi.
  2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta profiilikuvaasi .
  3. Valitse alareunasta Rajoitettu tila.
  4. Laita Aktivoi rajoitettu tila ‑asetus päälle tai pois päältä oikeaan yläkulmaan avautuvasta ikkunasta.

Jätä kommentti